UBS traktuje z pełną powagą zagadnienia ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o tym, jakie dane osobowe są zbierane przez UBS oraz spółki należące do grupy kapitałowej UBS („UBS”, „my”, „nasze” lub „nas”), co z tymi danymi się dzieje i jakie prawa przysługują Państwu w tym zakresie.

Mająca zastosowanie dla obszaru Niemiec, Luksemburga, Polski i Wielkiej Brytanii.

UBS ON-DEMAND WORKERS – Informacje na temat ochrony prywatności w krajach EOG

UBS jest zobligowany do zapewnienia prywatności i poufności danych osobowych pozyskanych od kandydata do pracy, potencjalnego konsultanta, pracownika tymczasowego lub dostawcy ("Kandydat"). W związku z tym, UBS przestrzega wszystkich mających zastosowanie praw i regulacji związanych z ochroną poufności informacji.

Cele przetwarzania zebranych danych

UBS zabiera i przetwarza dane osobowe w celach procesu rekrutacji kandydatów do pracy w UBS ("Cel"). W ramach tego dokumentu, termin "Informacja" obejmuje wszelkie dane osobowe, informacje lub pozyskiwanie informacji w jakiejkolwiek formie, elektronicznej bądź pisemnej, które można powiązać z Kandydatem poprzez jeden lub wiele identyfikatorów, w tym między innymi, numer ubezpieczenia społecznego lub PESEL, numer prawa jazdy, numer dowodu osobistego, numer paszportu,  numer rejestracyjny cudzoziemca lub numer ubezpieczenia zdrowotnego.

Podstawą dla przetwarzania danych osobowych pozyskanych poprzez program UBS On-Demand Workers Talent Community jest prawnie uzasadniony interes firmy UBS.

Dane osobowe przekazane za pośrednictwem programu UBS On-Demand Workers Talent Community będą przetwarzane przez firmę UBS i jej dostawcę w zakresie kadry pracowników rezerwowych zgodnie z Celem przetważania.

Przetwarzanie Informacji przez UBS lub firmę trzecią może obejmować, między innymi, dostęp do informacji związanych z weryfikacją pracowników, ich zatrudnieniem, lokalizacją, awansem, przeniesieniem, odszkodowaniami i świadczeniami dodatkowymi, ocenami pracowniczymi, szkoleniami, potwierdzeniem przestrzegania zasad dotyczących współpracy z podmiotami trzecimi.

Dane osobowe mogą być udostępnione, przechowywane lub ujawnione w ramach Grupy UBS lub do innych podmiotów trzecich w dowolnej lokalizacji, włączając w to dostawców usług outsourcingowych lub w ramach sieci globanych centrów usług współdzielnonych UBS w związku z Celem rekrutacji kandydatów jeżeli istnieje uzasadniony lub konieczny powód biznesowy, wymóg prawa, przepisów bądź wymaganie organu regulacyjnego.

Poprzez przekazanie danych osobowych w ramach programu UBS On-Demand Workers Talent Pool uznają Państwo, że informacje dostarczone mogą nie podlegać takiej samej ochronie prawnej jak w przypadku Państwa kraju rezydencji oraz przepisy dotyczące ochrony prywatności, ochrony danych i poufności informacji mogą nie przyznawać takich samych środków ochrony jak w kraju Państwa rezydencji. Jednakże UBS będzie stosował zasady przedstawione w tej polityce prywatności gdziekolwiek na świecie, gdzie Państwa dane będą uzyskane.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę UBS włączając w to zasady przekazywania danych do państw trzecich, Państwa praw związanych z danymi osobowymi oraz dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych firmy UBS można znależć w Polityce prywatności dla kandydatów i potencjalnych kandydatów na pracowników UBS pod poniższym adresem https://www.ubs.com/global/en/legal/general-disclosures/candidate-privacy-notice.html.

Dostęp oraz czas przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przekazane w ramach programu UBS On-Demand Workers Talent Community będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane, lub zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa lub wymogami regulacyjnymi. Generalnie, z zastrzeżeniem nielicznych wyjątków, dane osobowe Kandydatów na pracowników UBS, którzy nie zostali przyjęci do pracy, są przechowywane przez okres 36 miesięcy od dnia zawiadomienia Państwa o odrzuceniu najpóźniej złożonego podania o pracę, dane potencjalnych kandydatów na pracowników UBS są przechowywane przez okres 36 miesięcy od dnia naszej ostatniej korespondencji z Państwem, zaś sposób postępowania z danymi osobowymi kandydatów przyjętych do pracy określa Polityka prywatności dla pracowników, której kopia zostanie Państwu przekazana po zatrudnieniu w UBS.

W niektórych okolicznościach, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych (jak również mogą przysługiwać Państwu inne prawa) w ramach obowiązujących przepisów związanych z ochroną danych osobowych.  

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw lub w przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo na dalsze przechowywanie Państwa danych przez UBS prosimy o kontakt korzystając z informacji opublikowanych na naszej stronie internetowej.

Niniejsza polityka prywatności może podlegać zmianom. Wszelkie przyszłe zmiany lub uzupełnienia zasad przetwarzania danych osobowych opisanych w niniejszej polityce, które Państwa dotyczą, zostaną Państwu przekazane w sposób, w jaki zwykle się z Państwem kontaktujemy.

W przypadku chęci kontaktu w związku z informacjami zawartymi w tej polityce, prosimy o zapoznanie się z treścią poniższej witryny na naszej stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2019