Genom att besöka denna webbplats ("UBS Webbsida") samtycker du till att juridiskt binda dig till dessa användarvillkor/friskrivningsklausul ("Användarvillkor"). Konsultera även tillämplig, rättslig information för landet relevant för dig.

Om du inte godkänner dessa Användarvillkor, gå inte vidare till ytterligare sidor på UBS Webbsida.

Dessa Användarvillkor liksom information och material på UBS Webbsida kan komma att ändras från tid till tid utan varsel.

Åtkomsten är föremål för lokala restriktioner

UBS Webbsida och all information och funktionalitet på den är inte riktade till eller avsedda för användning av någon person boende eller befinnande sig i någon jurisdiktion där (1) distributionen av sådan information eller funktionaliteten strider mot lagarna under denna jurisdiktion eller (2) sådan distribution är förbjuden utan anskaffandet av erforderliga licenser eller auktorisationer från tillämplig filial, dotterbolag eller lokalkontor till UBS, och sådana licenser eller auktorisationer ej har anskaffats.

Tjänster och produkter

Produkter och tjänster som visas på UBS Webbsida är möjligen inte till salu eller tillgängliga för boende i vissa länder eller för vissa kategorier av investerare. Konsultera tillämpliga villkor och bestämmelser såsom försäljningsrestriktioner och särskilda specifika noteringar för mer information.

Inget material tillgängligt på UBS Webbsida har någon koppling till det specifika investeringsmålet, den finansiella situationen eller de särskilda behoven hos någon specifik mottagare. Alla rapporter som är tillgängliga på UBS Webbsida publiceras för informationsändamål och de skall ej tolkas som uppmaning eller erbjudande om att köpa eller sälja några värdepapper eller relaterade finansiella instrument. Såvida det inte specifikt anges annorlunda, är all prisinformation endast en indikation. Inga föregivanden eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, ges beträffande korrekthet, fullständighet eller tillförlitlighet hos materialet, och det inte heller en komplett deklaration av värdepapperna, marknaderna eller utvecklingen som hänvisas till däri. Materialet skall av mottagare inte betraktas som ett substitut för att göra en egen bedömning. Alla meningsuppfattningar är föremål för förändring utan varsel och kan skilja sig från eller strida mot uppfattningar uttryckta av andra affärsområden eller grupper inom UBS som ett resultat av användningen av andra antaganden och kriterier. UBS står ej under något tvång att uppdatera eller hålla informationen häri aktuell.

Inget erbjudande

Informationen på UBS Webbsida är bara för informationsändamål. Ingen information publicerad på UBS Webbsida utgör en uppmaning, ett erbjudande eller en rekommendation att köpa eller sälja några investeringsinstrument, att utföra någon transaktion eller för att fatta någon som helst typ av rättsliga beslut.

UBS avser inte att tillhandahålla råd om investeringar, juridik eller skatt genom UBS Webbsida och påstår inte att några diskuterade värdepapper eller tjänster är lämpliga för någon investerare.

När du fattar beslut om investeringar, bör du ta råd från en professionell finansiell rådgivare.

Uttalanden om framtiden

UBS Webbsida kan innehålla uttalanden som utgör "uttalanden om framtiden". Emedan dessa uttalanden om framtiden kan representera UBS bedömning och framtida förväntningar, kan ett antal risker, osäkerheter och andra viktiga faktorer orsaka att faktiska utvecklingar och resultat konkret skiljer sig från UBS förväntningar. UBS är ej skyldigt (och friskriver sig uttryckligen från sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera sina uttalanden om framtiden oavsett tillkomst av ny information, framtida händelser eller övrigt.

Ingen garanti

Information och material på UBS Webbsida levereras "i befintligt skick" och "efter tillgänglighet". UBS utställer inte föregivanden eller garantier i någon form, varken uttryckliga eller underförstådda, beträffande information och funktionalitet på UBS Webbsida, omfattande men inte begränsat till garantier om äganderätt, icke-intrång, säljbarhet eller lämplighet för särskilda ändamål. Utan att begränsa det föregående, garanterar UBS ej korrektheten, den tidsmässiga lägligheten, fullständigheten, tillförlitligheten eller tillgängligheten hos UBS Webbsida eller information eller resultat erhållna från användningen av UBS Webbsida, eller att UBS Webbsida är virusfri eller felfri.

Inget ansvar

I den största omfattning som tillåts i lag, har i ingen händelse UBS eller någon av dess direktörer, medarbetare eller representanter något ansvar till någon person för någon direkt eller indirekt förlust, kostnad, krav eller skada av något slag, vare sig kontraktsmässig eller lagfäst, inklusive oaktsamhet eller annat, härrörande från eller relaterat till användningen av alla eller en del av dessa webbsidor, även om UBS har informerats om möjligheten av detsamma.

Länkar

UBS Webbsida kan innehålla tredjepartsinnehåll eller länkar till tredje parts webbplatser. Detta innehåll och länkar finns endast till för praktiska syften och information. UBS har ingen kontroll över, antar inte något ansvar för och ger inga garantier eller föregivanden beträffande något tredjepartsinnehåll eller -webbplatser, omfattande, men inte begränsat till, korrektheten, innehållet, kvaliteten eller tidsmässig läglighet. UBS tar inget ansvar för tredjepartsinnehåll och -webbplatser eller webbplatser som länkar till UBS Webbsida.

Immateriella rättigheter

UBS, eller tillämplig tredjepartsägare, behåller all rättigheter, ägandeskap och avkastning (omfattande copyright, varumärken, patent, samt ev. annan immateriell egendom eller annan rätt) till samtlig information och innehåll (inklusive all text, data, grafik och loggor) på UBS Webbsida. Enskilda sidor och/eller sektioner av UBS Webbsida får skrivas ut endast för personligt eller internt bruk, och om sådana utskrifter innehåller all relevant copyright- eller äganderättsinformation. Ingen användare får över huvud taget modifiera, kopiera, sända, distribuera, visa, utföra, reproducera, offentliggöra, licensiera, formulera, skapa härledda arbeten utifrån, överföra eller på annat sätt använda i något kommersiellt eller offentligt syfte, i sin helhet eller delvis, någon information, text, grafik, bilder, videoklipp, kataloger, databaser, förteckningar eller mjukvara erhållen från UBS Webbsida utan föregående skriftligt tillstånd från UBS. Systematisk insamling av innehåll från UBS Webbsida för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog (varken genom robotar, "spiders", automatiska verktyg eller manuella processer) eller skapande av länkar till UBS Webbsida utan skriftligt tillstånd från UBS är förbjudet.

You & U:s, nyckelsymbolen och UBS finns bland de registrerade och oregistrerade varumärkena hos UBS. Andra märken kan vara varumärken tillhörande respektive ägare. Förutom vad som noterats ovan, får du ej använda några varumärken från UBS för något ändamål utan skriftligt tillstånd av UBS.

Elektronisk kommunikation (E-post)

Internet är ett universellt åtkomligt medium. Vanliga E-postmeddelanden skickade över Internet är varken konfidentiella eller säkra. De kan ses av tredje part, gå förlorade, fångas upp eller förvanskas. E-post kan korsa nationsgränser, även om både avsändare och mottagare finns i samma land.

Det rekommenderas därför att du kommunicerar med UBS genom att använda en säker kanal om sådan kanal tillhandahålls av UBS. Du bör aldrig använda vanlig E-post för att sända personlig eller konfidentiell information såsom kontorsrelaterade data.

Såvida inte uttryckligen angetts annorlunda, accepterar UBS ej beställningar eller instruktioner skickade per E-post eller något annat elektroniskt meddelandesystem.

UBS skall ej vara betalningsskyldigt till dig eller någon annan för ev. skador i samband med meddelanden som skickats till UBS med vanlig E-post eller något annat elektroniskt meddelandesystem.

Klausul om partiell ogiltighet

I den omfattning som några villkor i dessa Användarvillkor av behörig domstol befinns vara ogiltiga, olagliga eller ogenomförbara under viss jurisdiktion, skall dessa villkor inte anses utgöra del av denna friskrivningsklausul, men sådant faktum skall ej påverka giltigheten, lagligheten eller genomförbarheten hos resten av dessa Användarvillkor under denna jurisdiktion, ej heller skall det påverka giltigheten, lagligheten eller genomförbarheten av dessa Användarvillkor under någon annan jurisdiktion.

Konflikt med ytterligare villkor

Vissa webbsidor eller områden på UBS Webbsida kan innehålla ytterligare villkor, förhållanden, yppanden och friskrivningsklausuler (tillsammans "Ytterligare villkor"). I händelse av konflikt mellan dessa Användarvillkor och de Ytterligare villkoren, skall de Ytterligare villkoren gälla för dessa webbsidor eller områden.