1. Gegevensbescherming onder de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG)

De EU AVG is gericht op harmonisatie van de wetgeving inzake gegevensbescherming in alle EU-Lidstaten en introduceert strengere normen voor gegevensbescherming en transparantie van de verzameling en verwerking van persoonsgegevens voor onze cliënten. UBS neemt uw privacy serieus. Deze privacyverklaring bevat algemene informatie over welke persoonsgegevens UBS verzamelt, wat zij met die informatie doet en welke rechten u hebt. Artikel 11 bevat specifieke informatie voor het land van de UBS-entiteit waarmee u een contractuele relatie hebt. Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met dpo-lux@ubs.com

‘Persoonsgegevens’ zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (in plaats van op een rechtspersoon, zoals een onderneming).

In het kader van ons streven om uw persoonsgegevens op een transparante manier te beschermen, willen wij u informeren over:

 • waarom en hoe UBS uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en opslaat;
 • de wettelijke basis waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, en
 • wat uw rechten en onze plichten zijn met betrekking tot een dergelijke verwerking.
 

2. Welke typen persoonsgegevens verzamelen wij?

UBS ("UBS", "wij", “we”, "onze" of "ons") zal, afhankelijk van het product of de dienst die wij (eventueel) aan u leveren, persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken, waaronder:

 • Persoonlijke gegevens zoals uw naam, ID-nummer, geboortedatum, ken-uw-cliënt-documenten (met inbegrip van een kopie van uw nationale identiteitskaart of paspoort), telefoonnummer, fysiek en elektronisch adres en gezinsgegevens zoals de naam van uw echtgeno(o)t(e), partner of kinderen;
 • financiële informatie, waaronder uw betaal- en transactiegedrag en informatie met betrekking tot uw activa (inclusief vastgoed), financiële overzichten, verplichtingen, belastingen, inkomsten, winst en investeringen (inclusief uw beleggingsdoelstellingen);
 • fiscale domicilie en andere belastinggerelateerde documenten en gegevens;
 • indien van toepassing, informatie over uw beroep, zoals uw functie en werkervaring;
 • uw kennis van en ervaring met beleggingen;
 • details van onze interacties met u en de producten en diensten waar u gebruik van maakt;
 • alle opnames van telefoongesprekken tussen u en UBS;
 • in voorkomend geval, de gegevens betreffende uw aanwijzing van een mandaat;
 • de identificatiekenmerken die wij u toekennen, zoals uw cliënt- of rekeningnummer, ook voor boekhoudkundige doeleinden;
 • wanneer u onze Website bezoekt, gegevens die door uw browser worden verzonden en automatisch door onze server worden opgeslagen, met inbegrip van de datum en het tijdstip van uw bezoek, de naam van het geraadpleegde bestand alsmede het overgedragen gegevensvolume en de prestaties van uw bezoek, uw webbrowser, browsertaal en domeinnaam en IP-adres (aanvullende gegevens worden alleen via onze Website opgeslagen als de verstrekking ervan vrijwillig gebeurt, bijvoorbeeld tijdens een registratie of verzoek). Wanneer u een website van UBS bezoekt, bevat die website aanvullende informatie over hoe wij uw informatie gebruiken tijdens uw bezoek van die website; en
 • in sommige gevallen (voor zover wettelijk toegestaan), bijzondere categorieën persoonsgegevens, zoals uw politieke opvatting, gegevens over uw gezondheid, ras of etnische afkomst, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging en, voor zover wettelijk mogelijk, gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

In sommige gevallen verzamelen wij deze gegevens uit openbare registers (die, afhankelijk van het product of de dienst die u ontvangt en het land van de UBS-entiteit waarmee u een contractuele relatie onderhoudt, ook economische eigendom en andere registers kunnen omvatten), overheids- of andere bronnen van derden, zoals diensten voor vermogensscreening, kredietinformatiebureaus, fraudepreventiebureaus, tussenpersonen die gegevensportabiliteit faciliteren, en andere entiteiten van de UBS Group. Indien van toepassing, wordt in artikel 11 meer specifieke informatie gegeven voor het land van de UBS-entiteit waarmee u een contractuele relatie heeft. 

Indien dit relevant is voor de producten en diensten die wij aan u leveren, verzamelen wij ook gegevens over uw extra kaarthouders of rekeninghouders, zakenpartners (met inbegrip van andere aandeelhouders of economische gerechtigden), afhankelijke personen of familieleden, vertegenwoordigers en agenten. Indien u een institutionele of zakelijke klant of investeerder bent zullen we aanvullend ook informatie over directeuren, medewerkers of aandeelhouders verzamlen. Voordat u deze gegevens aan UBS verstrekt, dient u een kopie van deze verklaring aan deze personen te verstrekken.

 

3. Op welke rechtsgrond en voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

3.1 Rechtsgrond voor verwerking

Afhankelijk van het doeleind van de verwerkingsactiviteit (zie artikel 3.2), verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

(i) noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van UBS, zonder onevenredige aantasting van uw belangen of grondrechten en vrijheden (zie hieronder);

(ii) noodzakelijk om een overeenkomst met u aan te gaan of uit te voeren in verband met de diensten of producten die u aanvraagt, of voor het uitvoeren van onze verplichtingen uit hoofde van een dergelijke overeenkomst, zoals wanneer wij uw gegevens gebruiken voor een aantal van de doeleinden die hierna in artikel 3.2 onder a, b, c en j worden beschreven (alsmede voor bepaalde verstrekkingen van gegevens beschreven in artikel 4);

(iii) verplicht om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving, ook bij het uitvoeren van de in artikel 3.2, onder a, bedoelde controles en bij het verstrekken van gegevens aan overheidsinstanties, toezichthouders en overheidsorganen als bedoeld in artikel 3.2, onder g, en artikel 4 hieronder;

(iv) in sommige gevallen noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang;

(v) wanneer wij bijzondere categorieën persoonsgegevens gebruiken die noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of wanneer de verwerking betrekking heeft op persoonsgegevens die kennelijk openbaar zijn, en

(vi) in beperkte omstandigheden, verwerkt met uw toestemming die wij van tijd tot tijd van u verkrijgen (bijvoorbeeld indien dit is vereist op grond van andere wetten dan de EU AVG), of verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming in het geval van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals uw medische informatie.

Voorbeelden van bovengenoemde ‘gerechtvaardigde belangen’ zijn:

 • het nastreven van bepaalde doeleinden beschreven in artikel 3.2, a tot en met 3.2, k hieronder;
 • de uitoefening van onze rechten uit hoofde van artikelen 16 en 17 van het handvest van de grondrechten, met inbegrip van onze vrijheid van ondernemerschap en ons recht op eigendom;
 • wanneer wij de in artikel 4 hieronder bedoelde gegevens verstrekken, om bij het leveren van producten en diensten constant een hoge servicestandaard voor de hele UBS Group te garanderen en om onze cliënten, werknemers en andere belanghebbenden tevreden stellen. Meer informatie over wat dit inhoudt is te vinden in artikel 11; en
 • het voldoen aan onze verantwoordingsplicht en wettelijke eisen over de hele wereld,

in elk geval op voorwaarde dat dergelijke belangen niet minder zwaar wegen dan uw privacybelangen.
Indien UBS in het verleden uw toestemming heeft verkregen om gewone persoonsgegevens onder productspecifieke voorwaarden te verwerken in verband met het gegevensbeschermingsrecht, dan zal UBS niet langer een beroep doen op deze toestemming, maar zal UBS zich in plaats daarvan beroepen op de rechtmatige grondslagen ‘naleving van een wettelijke verplichting’, ‘noodzakelijk voor een overeenkomst’ of ‘gerechtvaardigde belangen’ (zoals gespecificeerd in deze verklaring), en wordt hierbij afstand gedaan van het recht van UBS om zich op deze toestemming te beroepen of komt dit recht te vervallen. Voor alle duidelijkheid, elke toestemming die om enige andere reden wordt gegeven, bijvoorbeeld (en indien van toepassing) e-Privacy (met inbegrip van direct marketing) of bankgeheim, blijft onverlet door dit artikel.
Indien de persoonsgegevens die wij van u verzamelen nodig zijn om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving of om een overeenkomst met u aan te gaan, bestaat de mogelijkheid dat wij u niet als cliënt kunnen aan nemen of geen producten of diensten aan u kunnen leveren indien wij deze persoonsgegevens niet kunnen verzamelen (in welk geval wij u hierover informeren).

3.2 Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd voor een welbepaald doel en verwerken alleen de persoonsgegevens die relevant zijn om dat doel te bereiken. In het bijzonder verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) aannameprocessen van cliënten, waaronder het verifiëren van uw identiteit en het beoordelen van uw aanvraag (met inbegrip van de behoefte aan garanties of andere securitisatie-instrumenten) indien u krediet aanvraagt, en het uitvoeren van wettelijke en andere regelgevende nalevingscontroles (bijvoorbeeld om te voldoen aan de anti-witwaswetgeving en om fraude te voorkomen);

b) het leveren van producten en diensten aan u en de correcte uitvoering daarvan, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat wij u kunnen identificeren en betalingen van en naar uw rekeningen kunnen doen in overeenstemming met uw instructies en de productvoorwaarden;

c) het beheren van onze relatie met u, met inbegrip van communicatie met u over de producten en diensten die u van ons en onze zakenpartners ontvangt, het afhandelen van vragen en klachten in verband met de klantenservice, het vergemakkelijken van incassoactiviteiten, het nemen van besluiten omtrent krediet of uw identiteit, het opsporen van uw verblijfplaats en het sluiten van uw rekening (in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving) als deze slapend blijft en wij niet in staat zijn om na een bepaalde periode met u in contact te komen;

d) om ons te helpen meer te weten te komen over u als cliënt, de producten en diensten die u ontvangt en andere producten en diensten die u mogelijk wilt ontvangen, inclusief het opstellen van profielen op basis van de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld door te kijken naar de soorten producten en diensten die u van ons gebruikt, hoe u graag benaderd wilt worden, enzovoort;

e) het nemen van maatregelen om onze producten en diensten en ons gebruik van technologie te verbeteren, met inbegrip van het testen en upgraden van systemen en processen, en het uitvoeren van marktonderzoek om te begrijpen hoe we onze bestaande producten en diensten kunnen verbeteren of meer te weten kunnen komen over andere producten en diensten die we kunnen leveren;

f) contact met u voor direct-marketingdoeleinden over producten en diensten waarvan wij denken dat deze voor u interessant zijn, met inbegrip van producten en diensten die door ons, entiteiten van de UBS Group en onze andere zakelijke partners worden aangeboden, en het mogelijk maken van wedstrijden en promoties;

g) het voldoen aan onze doorlopende verplichtingen op grond van wet- en regelgeving (bijvoorbeeld wetten uit de financiële sector, anti-witwas- en belastingwetten), onder andere met betrekking tot het vastleggen en monitoren van communicatie, het verstrekken van informatie aan de belastingdienst, toezichthouders op het gebied van financiële diensten en andere toezichthouders en overheidsinstanties, en het onderzoeken of voorkomen van criminaliteit;

h) het waarborgen van de veiligheid van onze cliënten, werknemers en andere belanghebbenden;

i) het verrichten van transactionele en statistische analyses en verwant onderzoek;

j) borgstelling;

k) het zorgvuldige operationele beheer van de UBS Group (met inbegrip van krediet- en risicobeheer, verzekering, audit, systeem- en productopleiding en soortgelijke administratieve doeleinden); en

l) alle andere doeleinden die wij u van tijd tot tijd mededelen.

 

4. Wie heeft toegang tot persoonsgegevens en met wie worden deze gedeeld?

4.1 Met de UBS Group

Meestal delen wij persoonsgegevens met andere bedrijven van de UBS Group om constant een hoge servicestandaard binnen ons concern te waarborgen en om u diensten en producten te kunnen leveren. Meer informatie over de bedrijven binnen de UBS Group die uw persoonsgegevens ontvangen, vindt u in artikel 11.

4.2 Derden

Bij het leveren van producten en diensten aan u, delen wij persoonsgegevens met personen die namens u handelen of anderszins betrokken zijn bij de transactie (afhankelijk van het type product of dienst dat u van ons ontvangt), met inbegrip van, indien van toepassing, de volgende typen bedrijven. Voorbeelden van zulke ondernemingen die voor uw land relevant zijn, zijn opgenomen in artikel 11 hieronder:

 • een partij die een belang verwerft in, of risico neemt in of in verband met, de transactie (zoals een verzekeraar);
 • bedrijven waarbij u een belang heeft in effecten waarbij die effecten door de bank voor u worden gehouden;
 • ontvangers van betalingen, begunstigden, begunstigden van rekeningen, tussenpersonen en correspondent- en handelsbanken;
 • clearinginstellingen en clearing- en afwikkelingssystemen; en gespecialiseerde betalingsondernemingen of -instellingen zoals SWIFT;
 • (als u een creditcard van ons heeft) creditcardmaatschappijen en andere aanbieders van betaalkaarten en platforms;
 • wederpartijen op de markt;
 • upstream inhoudingsplichtige instanties;
 • swap- of transactieregisters;
 • beurzen;
 • andere financiële instellingen, kredietinformatiebureaus of kredietbureaus (voor het verkrijgen of verstrekken van kredietreferenties);
 • een derde-fondsbeheerder die vermogensbeheerdiensten aan u verleent; en
 • introducerende makelaars aan wie wij introducties of verwijzingen geven.

4.3 Dienstverleners

In sommige gevallen delen wij ook persoonsgegevens met onze leveranciers, waaronder bedrijven van de UBS Group en andere zakelijke partners die ons diensten verlenen, zoals IT- en hostingproviders, marketingproviders, leveranciers van communicatiediensten en drukwerk, incassokantoren, opsporingsdiensten, incassobureaus, fraudepreventiebedrijven, kredietinformatiebureaus en anderen. Wanneer wij dit doen, nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan onze standaarden voor gegevensbeveiliging, zodat uw persoonsgegevens veilig blijven. Voorbeelden van zulke ondernemingen die relevant zijn voor uw land, worden in artikel 11 hieronder genoemd.

4.4 Overheids- of toezichthoudende instanties

Indien dit is vereist, verstrekken wij van tijd tot tijd persoonsgegevens aan overheidsinstanties, toezichthouders of overheidsorganen, met inbegrip van wanneer dit vereist is door wet- of regelgeving, een praktijk- of gedragscode of wanneer deze autoriteiten of instanties ons verplichten dit te doen.

4.5 Anderen

 • Als ons bedrijf wordt verkocht aan een andere organisatie of als ons bedrijf wordt gereorganiseerd, worden persoonsgegevens gedeeld zodat u producten en diensten kunt blijven ontvangen. Meestal delen wij ook persoonsgegevens met potentiële kopers wanneer we overwegen om een bedrijf geheel of gedeeltelijk te verkopen of over te dragen. Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat deze potentiële kopers de gegevens veilig bewaren.
 • Als u gebruik maakt van uw recht op gegevensportabiliteit, dan zullen wij uw persoonsgegevens meestal verstrekken aan een tussenpersoon die gegevensportabiliteit faciliteert in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Wij zullen persoonsgegevens verstrekken waar dit nodig is om wettelijke rechten uit te oefenen of te beschermen, waaronder onze wettelijke rechten en die van onze werknemers of andere belanghebbenden, of in antwoord op verzoeken van personen of hun vertegenwoordigers die hun wettelijke rechten of die van anderen willen beschermen.
 

5. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

De in artikel 4 bedoelde Ontvangers kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. In die gevallen, tenzij het betreffende land door de Europese Commissie is aangewezen als een land dat een adequaat beschermingsniveau biedt, eist UBS van deze ontvangers dat zij zich houden aan passende maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens die zijn opgenomen in een bindende wettelijke overeenkomst. Een kopie van deze maatregelen kan worden verkregen bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming (“FG”) door middel van het adres dat aan het einde van deze verklaring staat vermeld.

Een lijst van de landen waar UBS actief is (binnen en buiten de EER) vindt u hier: www.ubs.com/privacy-statement. In artikel 11 worden nadere bijzonderheden gegeven van andere landen waarnaar UBS uw gegevens vanuit uw land kan doorgeven, alsmede de redenen voor deze doorgiften.

 

6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn of om te voldoen aan wettelijke, regelgevende of interne beleidseisen. Ter ondersteuning hiervan, passen wij criteria toe om de juiste bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens te bepalen, afhankelijk van de doeleinden, zoals het behoorlijk onderhoud van uw account, het vergemakkelijken van klantrelatiebeheer, en het reageren op rechtsvorderingen of verzoeken om informatie van toezichthouders. Voorbeelden van bewaartermijnen die van toepassing zijn in uw land, worden in artikel 11 hieronder beschreven.

 

7. Uw rechten

U hebt het recht om UBS te vragen om onjuiste persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken te corrigeren en het recht om een beperking van uw persoonsgegevens te vragen in afwachting van de uitkomst van een dergelijk verzoek.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. 

U hebt het recht om ons te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten of om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens (bekend als het "recht op vergetelheid") - deze rechten zijn niet absoluut onder de EU AVG (aangezien er soms prevalerende belangen zijn die voortzetting van de verwerking vereisen, bijvoorbeeld), maar wij zullen uw verzoek in overweging nemen en u het resultaat mededelen. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, strekt uw recht om bezwaar aan te tekenen zich uit tot direct marketing, met inbegrip van profilering voor zover uw bezwaar betrekking heeft op zulke marketing. U kunt bezwaar maken tegen direct marketing door te klikken op de link "afmelden" in een van onze e-mails aan u, of door ons te e-mailen op dpo-lux@ubs.com op elk gewenst moment.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, of wanneer deze verwerking noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met u, hebt u mogelijk het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan u of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (bekend als het 'recht op overdraagbaarheid van gegevens’). U hebt ook het recht om aan UBS een kopie te vragen van sommige of alle persoonsgegevens die wij over u verzamelen en verwerken. 

UBS kan onder bepaalde omstandigheden uw persoonsgegevens verwerken door middel van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering. Indien dit zich voordoet, dan wordt u op de hoogte gesteld van een dergelijke geautomatiseerde besluitvorming waarbij uw persoonsgegevens worden gebruikt, wordt u geïnformeerd over de onderliggende logica en wordt u geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van een dergelijke verwerking. Onder bepaalde omstandigheden kunt u verzoeken om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering. 

U kunt de hierboven beschreven rechten uitoefenen door middel van de gegevens in artikel ‎8 van deze verklaring.

 

8. Uitoefening van uw rechten en klachten

Indien u niet tevreden bent over enig aspect van de verwerking van uw persoonsgegevens door UBS, dan willen wij dit graag met u bespreken om te begrijpen hoe wij dit probleem kunnen oplossen. Als u met ons wilt spreken over ons gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen:

 • door het aanvraagformulier inzake de rechten van betrokkene (en (PDF, 155 KB)de (PDF, 241 KB)fr (PDF, 168 KB)nl (PDF, 168 KB)) in te vullen, te ondertekenen en te retourneren aan uw klachtenafdeling (zie pagina 4 van het formulier voor de contactgegevens)
 • door contact op te nemen met SH-HR-EUGDPR-SNOW@ubs.com als u in het verleden bij UBS werkzaam bent geweest of hebt gesolliciteerd
 • door contact op te nemen met de contactpersoon van het gegevensbeschermingsbureau door een e-mail te sturen naar dpo-lux@ubs.com of door een brief te sturen per post naar UBS Europe SE, Luxembourg Branch, 33A avenue J.F.Kennedy, 1855 Luxembourg Luxembourg

Als u niet tevreden bent met het antwoord van UBS, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in het rechtsgebied waar u woont of werkt, of op de plaats waar naar uw mening een probleem met betrekking tot uw gegevens is gerezen.

 

9. Opmerking omtrent beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te voorkomen. Aangezien volledige gegevensbescherming niet kan worden gegarandeerd ten aanzien van communicatie via e-mail, instant messaging en soortgelijke communicatiemiddelen, raden wij u aan om bijzonder vertrouwelijke informatie op een andere veilige manier te verzenden.

 

10. Wijzigingen in persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden. Daarom verzoeken wij u, indien zich wijzigingen voordoen in uw persoonsgegevens, ons zo spoedig mogelijk van deze wijzigingen op de hoogte te stellen.

 

11. Bepalingen specifiek voor het Groothertogdom Luxemburg

De volgende bepalingen zijn op u van toepassing als u een contractuele relatie hebt met:

UBS Europe SE, Luxembourg Branch
33A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg

APPIA General Partner S.à.r.l.
5, rue Guillaume Kroll
1855 Luxembourg

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg

UBS Global Private Equity GP S.à r.l.
33A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg

UBS Global Private Equity Growth III SLP – SIF
33A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg

UBS Infrastructure Debt GP, S.à r.l.
5, rue Guillaume Kroll
1855 Luxembourg

UBS Third Party Management Company S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. .
33A avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg

UBS Real Asset Parallel Fund GP S.à.r.l.
5 Heienhaff
1736 Sennengerbierg

Archmore GP S.à r.l.
80 Route d'Esch
1470 Luxembourg

UBS Europe SE, Sweden Bankfilial
Regeringsgatan 38
11156 Stockholm
Zweden

UBS Europe SE, Denmark Branch, filial af UBS Europe SE
Sankt Annae Plads 13
1250 Copenhagen
Denemarken

Dit artikel bevat alleen de verschillen met de informatie uit de overige artikelen van deze privacyverklaring. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van dit artikel 11 en de informatie in andere artikelen van deze privacyverklaring, prevaleren de bepalingen van dit artikel 11.

11.1 Informatie over andere personen met betrekking tot u en het beroepsgeheim

Indien dit relevant is voor de producten en diensten die wij aan u leveren, verzamelen wij ook informatie over uw extra kaarthouders of rekeninghouders, zakenpartners (met inbegrip van andere aandeelhouders of economische eigenaren), afhankelijke personen of familieleden, vertegenwoordigers en agenten. Wij herinneren u eraan dat u, alvorens deze informatie aan UBS te verstrekken, een kopie van deze verklaring dient te verstrekken aan deze personen overeenkomstig uw verplichtingen de Algemene Voorwaarden.

Indien UBS in het verleden uw toestemming heeft verkregen om gewone persoonsgegevens onder productspecifieke voorwaarden te verwerken in verband met het gegevensbeschermingsrecht, dan zal UBS niet langer een beroep doen op deze toestemming, maar zal UBS zich in plaats daarvan beroepen op de rechtmatige grondslagen ‘naleving van een wettelijke verplichting’, ‘noodzakelijk voor een overeenkomst’ of ‘gerechtvaardigde belangen’ (zoals gespecificeerd in deze verklaring), en wordt hierbij afstand gedaan van het recht van UBS om zich op deze toestemming te beroepen of komt dit recht te vervallen. Voor alle duidelijkheid, elke toestemming die om enige andere reden wordt gegeven, bijvoorbeeld (en indien van toepassing) e-Privacy of bankgeheim overeenkomstig de Algemene Voorwaarden, blijft onverlet door dit artikel.

11.2 Rechtsgrond van de verwerking

Alle hierboven in artikel 3.1 genoemde rechtsgronden zijn van toepassing. UBS verwerkt persoonsgegevens voor de volgende gerechtvaardigde belangen:

 • Het voldoen aan de interne vereisten van UBS en/of de aan UBS gelieerde ondernemingen (UBS Group), met inbegrip van krediet- en risicobeheer, audit en beheerdoeleinden ter waarborging van een deugdelijk en verantwoordelijk bestuur van de Bank en de UBS Group.
 • Ter voorkoming en opsporing van criminaliteit en ter voorkoming van fraude.
 • De vaststelling, de uitoefening en de verdediging van rechtsvorderingen.
 • Ter waarborging van de veiligheid en continuïteit van onze diensten (inclusief IT-services).
 • Het algemeen beheer en de ontwikkeling van onze diensten, systemen en producten.
 • Klantenadviesdiensten, verkoop, inclusief profilering, bijvoorbeeld door te kijken naar de soorten producten en diensten die u van ons gebruikt, hoe u graag gecontacteerd wordt, enzovoort.
 • Reclame en direct marketing met betrekking tot onze eigen producten en diensten. Voor alle duidelijkheid: reclame voor producten en diensten van andere entiteiten van de UBS Group en andere zakelijke partners wordt alleen gemaakt indien u hebt ingestemd met het ontvangen van dergelijke reclame.
 • Het verrichten van transactioneel en statistisch onderzoek en marktonderzoek.

Ons belang voor de betreffende verwerking van gegevens is gebaseerd op de respectievelijke doeleinden en is verder van economische aard. Voor zover mogelijk met betrekking tot een specifieke doeleinde, maken wij bij de verwerking van uw gegevens gebruik van pseudonimisering en anonimisering.

11.3 Wie heeft toegang tot persoonsgegevens en met wie worden deze gedeeld?

a) Derden

De volgende derden zullen persoonsgegevens ontvangen in aanvulling op de derden vermeld in sectie 4.2 hierboven:

 • een partij die een belang verwerft in of risico neemt in of in verband met, de transactie (zoals een verzekeraar);
 • bedrijven waarbij u een belang heeft in effecten waarbij die effecten door de bank voor u worden gehouden;
 • ontvangers van betalingen, begunstigden, tussenpersonen, correspondenten en handelsbanken;
 • clearinginstellingen en clearing- en afwikkelingssystemen;
 • gespecialiseerde betalingsbedrijven of instellingen zoals SWIFT;
 • tegenpartijen op de markt;
 • swap- of transactieregisters;
 • beurzen;
 • een derde-fondsbeheerder die u vermogensbeheerdiensten verleent;
 • overheidsinstanties, toezichthouders of overheidsorganen, ook wanneer dit op grond van wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, een gedragscode, of wanneer deze autoriteiten of instanties ons verzoeken dit te doen; en
 • Dienstverleners die administratieve diensten zoals archivering en gegevenshosting aanbieden.

b) UBS-entiteiten

Met de UBS Group - uw gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan de volgende delen van UBS Group om een van de genoemde redenen:

 • vestigingen van UBS AG en UBS Business Solutions AG (met name de vestigingen in Londen, Hongkong, Zürich en Singapore) (risicobeheer, technologische ondersteunende diensten en relatiebeheer);
 • UBS Switzerland AG (rapportage, risicobeheer en technologische ondersteunende diensten); en
 • UBS Kraków Sp. z.o.o. en UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o. (risicobeheer en administratieve diensten)
 • UBS Europe SE branches en Oostenrijk, Italië, Spanje, Denemarken en Zweden

11.4 Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Voor zover noodzakelijk bewaren wij uw gegevens voor de duur van onze bancaire relatie, waaronder de voorbereiding en ondertekening van een contract. Daarnaast kunnen wij uw gegevens na beëindiging van onze bancaire relatie verwerken voor operationele doeleinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in overeenstemming met diverse bewaar- en documentatieverplichtingen, die onder andere voortvloeien uit het wetboek van koophandel (Code de Commerce) en de anti-witwaswetgeving. De bewaartermijnen waarin deze wetten voorzien, variëren van vijf tot tien jaar.

Ten slotte zal de bewaartermijn ook worden bepaald door de wettelijke verjaringstermijnen die bijvoorbeeld drie jaar of in sommige gevallen zelfs dertig jaar kunnen bedragen, zoals bepaald in het burgerlijk wetboek (Code Civil) of het wetboek van koophandel.

 

12. Status van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bijgewerkt in augustus 2019. Het is een verklaring waarin wordt uitgelegd wat UBS doet, in plaats van een document dat UBS of een andere partij contractueel bindt. Wij behouden ons het recht voor deze verklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Als de verklaring is bijgewerkt, dan zullen wij u op passende wijze op de hoogte te stellen van de actualisering. Hierbij houden wij rekeningen met de manier waarop we doorgaans met u communiceren, zoals via uw rekeningafschrift.