Door deze Website ("UBS-website") te bezoeken, gaat u ermee akkoord wettelijk aan deze gebruiksvoorwaarden / aansprakelijkheidsbeperking ("Gebruiksvoorwaarden") gebonden te zijn. Gelieve ook de bijkomende juridische informatie van het voor u relevante land te raadplegen.

Indien u met deze Gebruiksvoorwaarden niet akkoord gaat, gelieve dan geen andere Webpagina’s van de UBS-website te bezoeken.

Zowel deze Gebruiksvoorwaarden als de op de UBS-website vermelde informatie en het op de UBS-website vermelde materiaal, kunnen af en toe zonder kennisgeving gewijzigd worden.

Toegang onderworpen aan plaatselijke beperkingen

De UBS-website en al de daarin vervatte informatie en functionaliteit is niet geadresseerd aan of niet bestemd voor gebruik door iemand, die woonachtig of gevestigd is in een rechtsgebied, waar (1) de verspreiding van dergelijke informatie of functionaliteit in strijd is met de wetten van een dergelijk rechtsgebied of (2) dergelijke verspreiding verboden is zonder de vereiste vergunningen of machtigingen vanwege het relevante bijkantoor, de dochtermaatschappij of het filiaal van UBS verkregen te hebben en wanneer dergelijke vergunningen of machtigingen niet bekomen werden.

Diensten en producten

De op de UBS-website getoonde producten en diensten kunnen ongeschikt zijn voor verkoop of niet beschikbaar zijn voor inwoners van bepaalde landen of bepaalde categorieën van investeerders. Gelieve de van toepassing zijnde condities en voorwaarden, zoals verkoopsbeperkingen of sleutelspecifieke aantekeningen, voor bijkomende informatie te raadplegen.

Al het op de UBS-website beschikbare materiaal houdt geen rekening met de specifieke investeringsdoelstellingen, financiële situatie of persoonlijke behoeften van om het even welke ontvanger. Ieder op de UBS-website beschikbaar rapport wordt voor informatieve doeleinden gepubliceerd en mag niet als een verzoek of als een aanbieding geconstrueerd worden om waarborgen of verwante financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is alle prijsinformatie uitsluitend richtgevend. Noch de nauwkeurigheid, de volledigheid noch de betrouwbaarheid van het materiaal worden expliciet of impliciet gegarandeerd of gewaarborgd. Het vormt evenmin een complete uiteenzetting over de waarborgen, markten of ontwikkelingen, waarnaar er hier verwezen wordt. De ontvangers mogen het materiaal niet beschouwen als vervanging voor hun eigen oordeel. Iedere mening is zonder kennisgeving aan wijzigingen onderhevig en kan verschillen van of in strijd zijn met de meningen die andere handelsgebieden of –groepen van UBS erop nahouden, omdat deze verschillende veronderstellingen en criteria toepassen. UBS is niet verplicht, de hier vermelde informatie te actualiseren of op de meest actuele stand te houden.

Geen aanbieding

De informatie op de UBS-website is uitsluitend voor informatieve doeleinden bestemd. Niets van de op de UBS-website gepubliceerde informatie vormt een verzoek, een aanbieding of een aanbeveling om investeringsinstrumenten te kopen of te verkopen, om transacties te bewerkstelligen of om het even welke wettelijke handeling te stellen.

UBS heeft niet de bedoeling, investerings-, wettelijk – of belastingsadvies via de UBS-website te verschaffen en staat er niet garant voor dat besproken waarborgen of diensten voor een investeerder geschikt zijn.

Wanneer u een beslissing over uw investeringen neemt, dient u aan een professioneel financieel adviseur om advies te vragen.

Geen garantie

Informatie en materiaal,vermeld op de UBS-website, wordt geleverd "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is". UBS staat op geen enkele manier, noch expliciet, noch impliciet, garant en geeft geen garantie met betrekking tot de informatie en de functionaliteit op de UBS-website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties voor aanspraak, niet-schending, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Door het hoger vermelde te beperken, staat UBS niet borg voor de nauwkeurigheid, het actuele karakter, de volledigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de UBS-website noch voor de informatie of resultaten, die uit het gebruik van de UBS-website voortvloeien. UBS garandeert evenmin dat de UBS-website vrij van virussen of fouten is.

Progressieve beweringen

De UBS-website kan beweringen bevatten, die "progressieve beweringen" vormen. Terwijl deze progressieve beweringen het oordeel en de toekomstige verwachtingen van UBS kunnen vertegenwoordigen, kunnen een aantal risico’s, onzekerheden en andere belangrijke factoren feitelijke ontwikkelingen en resultaten veroorzaken, die in belangrijke mate afwijken van de verwachtingen van UBS. UBS is niet verplicht (en wijst dergelijke verplichting expliciet af), haar progressieve beweringen, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, gebeurtenissen in de toekomst hetzij op een andere manier, te wijzigen.

Geen aansprakelijkheid

Niemand van UBS of haar bestuurders, werknemers of tussenpersonen kan in welk geval ook aansprakelijk gesteld worden voor ieder rechtstreeks of onrechtstreeks verlies, nadeel, iedere aansprakelijkheid, aanspraak, alle onkosten of beschadiging van welke aard dan ook, hetzij contractueel hetzij als benadeling, met inbegrip van onachtzaamheid, of op een andere manier, veroorzaakt door, of te wijten aan, het gebruik van alle of een gedeelte van deze Webpagina’s, zelfs indien UBS van de mogelijkheden ervan op de hoogte gebracht werd.

Links

Het is mogelijk dat er op de UBS-website inhoud van derden of links naar websites van derden staan Deze inhoud en links worden uitsluitend voor uw gemak en informatie voorzien. UBS heeft er geen controle over, aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid dienaangaande en biedt geen garantie of staat niet garant voor de inhoud of websites van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de nauwkeurigheid, het onderwerp, de kwaliteit of het actuele karakter. UBS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of voor websites van derden, waarnaar op de UBS-website verwezen wordt.

Social bookmarks

De website van UBS kan social bookmarks bevatten die zijn te herkennen aan de specifieke buttons. Met behulp van social bookmarks kunnen de gebruikers van bepaalde sociale media platforms op hun eigen sociale media profiel links plaatsen van specifieke UBS webpagina's en deze als bladwijzer gebruiken of delen met hun sociale media contacten. Als u social bookmarks gebruikt, stuurt u bepaalde identiteitsgegevens naar het betreffende sociale media platform. Geen enkel commentaar of activiteit als gevolg van het gebruik van social bookmarks wordt gecontroleerd, goedgekeurd of bewaakt door UBS en UBS is hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Personen die UBS berichten delen via social bookmarks zijn niet bevoegd om te spreken uit naam van UBS of UBS te vertegenwoordigen, en hun standpunten en opvattingen zijn steeds die van henzelf en niet die van UBS. Verder zijn de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden met betrekking tot links tevens van toepassing op social bookmarks.

Intellectuele eigendomsrechten

UBS, of de van toepassing zijnde eigenaar als derde, behoudt ieder recht, iedere aanspraak en ieder voordeel (met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, patenten alsook iedere intellectuele eigendom of ander recht) op al de informatie en op de inhoud (met inbegrip van alle tekst, gegevens, grafieken en logo’s) op de UBS-website. Afzonderlijke pagina’s en/of gedeelten van de UBS-website mogen uitsluitend voor persoonlijk en intern gebruik afgedrukt worden, vooropgesteld dat dergelijke afdrukken alle van toepassing zijnde vermeldingen van het auteursrecht of van de eigendom vermelden. Geen van de gebruikers mag via de UBS-website verkregen informatie, tekst, grafieken, beelden, videoclips, adresboeken, databanken, lijsten of software zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van UBS noch volledig, noch gedeeltelijk voor commerciële of openbare doeleinden, zonder beperking, aanpassen, kopiëren, verzenden, verspreiden, weergeven, opvoeren, reproduceren, publiceren, patenteren, samenstellen of er afgeleide werken van creëren, overdragen of op een andere manier gebruiken. Bovendien is een systematisch herstel van de inhoud van de UBS-website om, rechtstreeks of onrechtstreeks, een collectie, verzamelwerk, databank of adresboek aan te maken of samen te stellen (om het even of dit door middel van robots, spinnen, automatische apparaten of handmatige procédés geschiedt) of om links naar de UBS-website uit te werken zonder de schriftelijke toestemming van UBS verboden.

Het sleutelsymbool en UBS behoort tot de geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van UBS. Andere merken kunnen handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn. Behalve zoals hierboven vermeld, mag u voor geen enkel doeleinde welk handelsmerk van UBS dan ook gebruiken, zonder de schriftelijke toestemming van UBS.

Gebruik van kunstmatige intelligentie

De zoekmachine op de UBS website is gebaseerd op kunstmatige intelligentie (AI), die soms onjuiste of onverwachte resultaten kan geven. Controleer altijd de resultaten om er zeker van te zijn dat de geleverde uitvoer correct en passend is, controleer bijvoorbeeld het document waarnaar wordt verwezen. U bent als enige verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen en het handelen op basis van de resultaten.

Elektronische communicatie (e-mail)

Het Internet is een universeel toegankelijk medium. Gewone e-mailberichten die via het Internet worden verstuurd zijn niet confidentieel of beveiligd. Derden kunnen deze berichten bekijken, de berichten kunnen verloren gaan, onderschept of gewijzigd worden. E-mails kunnen over de landsgrenzen heen circuleren, zelfs wanneer zowel de zender als ontvanger zich in hetzelfde land bevinden.

Daarom raden wij u aan om met UBS te communiceren via een beveiligd kanaal, wanneer UBS een dergelijk kanaal voorziet. In geen enkel geval mag u gewone e-mail gebruiken om persoonlijke of vertrouwelijke informatie te versturen, zoals gegevens inzake uw rekening.

Tenzij uitdrukkelijk anderszins vermeld, accepteert UBS geen orders of instructies die werden verstuurd via e-mail of een ander elektronisch berichtensysteem.

UBS moet geen verantwoording afleggen aan u of iemand anders voor eventuele schade die werd opgelopen inzake berichten die aan UBS werden gestuurd met gebruik van gewone e-mail of een ander elektronisch berichtensysteem.

Scheidbaarheid clausule

Wanneer een bevoegde rechtbank of overheid een beschikking van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar bevindt in een rechtsgebied, wordt deze beschikking geacht geen deel uit te maken van deze aansprakelijkheidsbeperking, maar een dergelijke vaststelling tast de geldigheid, wettelijkheid of uitvoerbaarheid van de rest van deze Gebruiksvoorwaarden in dit rechtsgebied niet aan, noch zal het de geldigheid, wettelijkheid of uitvoerbaarheid van deze Gebruiksvoorwaarden in eender welk ander rechtsgebied aantasten.

Strijdigheid met bijkomende voorwaarden

Bepaalde webpagina's of gebieden op de UBS-website bevatten mogelijk bijkomende voorwaarden, condities, bekendmakingen en aansprakelijkheidsbeperkingen (samen "bijkomende voorwaarden" genoemd). In het geval van een conflict tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de Bijkomende voorwaarden, zijn de Bijkomende voorwaarden voor deze webpagina's of gebieden van toepassing.