Meet our team

Global Investment Solutions (GIS)

Keiko Kondo
Senior Portfolio Manager

Tom Rivers
Portfolio Manager, Global Investment Solutions

Tracey McNaughton
Head of Investment Strategy

Tom Griffiths
Portfolio Analyst, Australia