UBS Commercial Cards
Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

VISA Business & Corporate Cards UBS

CGA per carte di credito aziendali VISA UBS

(PDF, 261 KB)

 

CGA per UBS Business Traveler Plus (pacchetto assicurativo opzionale)

(PDF, 272 KB)

 
Business Card Basic UBS

CGA UBS Basic Insurance Plus (pacchetto assicurativo opzionale)

  (PDF, 80 KB)