UBS AG
Home
   
Belangrijk Juridische Informatie  
 
     
Algemeen wettelijke Informatie
Aanvullende wettelijke informatie
 

Privacy Verklaring

UBS stelt uw bezoek aan deze website (“UBS-website”) en uw belangstelling in onze diensten en producten zeer op prijs. Uw privacy is zeer belangrijk voor ons; wij willen dat u zich gemakkelijk voelt wanneer u deze website bezoekt. Wij waken erover dat uw persoonsgegevens die tijdens uw bezoek aan deze website worden doorgegeven, verwerkt en gebruikt, worden beschermd.

Door de UBS-website te gebruiken, verklaart u in te stemmen met deze Privacy Verklaring (“Verklaring”).

Indien u niet akkoord gaat met deze Verklaring, gelieve dan geen andere webpagina’s van de UBS-website te bezoeken.

Deze Verklaring kan mettertijd worden aangepast en wij raden u derhalve aan deze pagina regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. In de laatste alinea wordt aangegeven wanneer het Privacy Verklaring voor het laatst werd gewijzigd.

Wat is het doel en de reikwijdte van deze Verklaring?

UBS AG, haar dochterondernemingen en bijkantoren (“UBS” of “We”) spannen zich in om de persoonlijke informatie die we krijgen van personen die de UBS-website gebruiken, te beschermen. Bijgevolg heeft UBS deze Verklaring opgesteld om te beschrijven wat voor soort gegevens van gebruikers van de UBS-website worden verzameld, op welke manier dit gebeurt, en het doel waartoe UBS deze informatie verzamelt, deelt en bekend maakt. UBS legt ook de redelijke voorzorgsmaatregelen uit welke worden genomen om uw gegevens te beveiligen.

Deze Verklaring is van toepassing op alle informatie die door USB kan worden verzameld door uw gebruik van de UBS-website. Deze Verklaring is niet van toepassing op Internetwebsites die worden beheerd door derden die niet verbonden zijn met UBS en waarnaar de UBS-website een koppeling voorziet (“Websites van derden”). Gelieve de privacy verklaringen van de sites van derden te lezen aangezien UBS niet verantwoordelijk is voor en geen invloed heeft op de inhoud van dergelijke Websites noch op de privacy regels van toepassing op Websites van derden.

De voorwaarden van deze Verklaring zijn onderworpen aan alle aanvullende voorwaarden van disclaimers of overige contractuele voorwaarden die u met UBS heb gesloten, zoals klanten privacy verklaringen of mededelingen en de van toepassing zijnde dwingende wettelijke en regelgevende bepalingen.

Welke informatie verzamelen we en waarom?

Als u de UBS-website bezoekt, registreert onze web server automatisch uw IP adres, de website waar u vandaan bent gekomen, het browser of software type dat u gebruikt, de web pagina’s die u bezoekt, met inbegrip van de datum en de duur van het bezoek. Wij verzamelen bovendien persoonsgegevens zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoon- / faxnummer die u op de USB website ingeeft als u een registratiepagina bezoekt of als u zich aanmeldt voor een electronische nieuwsbrief. UBS gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van technische administratieve doeleinden, onderzoek & ontwikkeling van de UBS-website evenals voor klanten en gebruikers administratie en marketing.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u op de hoogte te stellen van onze diensten en producten, maar alleen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Hoe verzamelen we de informatie en hoe slaan we die op?

UBS maakt gebruik van tracking-technologie zoals cookies of tags om de informatie hierboven beschreven te verzamelen (zie: "Welke informatie verzamelen we van u en waarom?") teneinde te begrijpen hoe bezoekers de UBS-website gebruiken. De tracking-technologie helpt ons bij het beheer en het verbeteren van de bruikbaarheid van de UBS-website, door bijvoorbeeld na te gaan of er in het verleden reeds een contact was tussen uw computer en UBS en door het identificeren van de meest populaire onderdelen van de UBS-website.

Zorg ervoor dat de instellingen van uw computer zodanig zijn ingesteld dat wordt weergegeven of cookies en andere tracking-technologiën al dan niet aanvaard worden of dat u deze hebt uitgeschakeld of gedeactiveerd. U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt gewaarschuwd alvorens dergelijke tracking-technologiën te aanvaarden, of u kan u browser instellen om zulke mechanismes te weigeren. De specifieke instructies kunt u vinden in de handleiding van uw browser. Het uitschakelen of de deactivering van cookies kan resulteren in een verminderde beschikbaarheid van de diensten die u worden aangeboden op de UBS-website of in het feit dat delen van de UBS-website niet meer naar behoren functioneren.

Alle elektronische boodschappen verzonden van en naar UBS worden automatisch opgeslagen in een apart journaalsysteem dat de bewijskracht van de e-mails behoudt. Deze laatste worden beschermd d.m.v. geschikte juridische, technische en organisatorische maatregelen en mogen enkel worden ingekeken in welbepaalde gevallen in overeenstemming met de geldende wet –en regelgevingen (bv. rechterlijk bevel, vermoeden van misdadig gedrag, schending van wettelijke verplichtingen, materiële inbreuk van de arbeidsovereenkomst) door bepaalde personen in welomschreven functies (bv. Legal, Compliance, Risk). Elke stap in het proces, evenals de gebruikte zoekcriteria worden opgeslagen in een audit trail. Alle e-mails worden verwijderd van zodra de van toepassing zijnde bewaartermijn verstreken is.

Aan wie maken we de informatie die we via de UBS-website verkregen, hebben bekend?

UBS kan toegang verlenen tot uw informatie aan zijn werknemers, vertegenwoordigers en dochterondernemingen, zowel binnen als buiten uw verblijfsland, om diensten te verlenen aan UBS. Onze werknemers, vertegenwoordigers, dochterondernemingen en derden-aanbieders die toegang hebben gekregen tot persoonsgegevens via de UBS-website, zijn verplicht uw privacy in acht te nemen.

Bij het overbrengen van uw persoonsgegevens op internationaal niveau, zorgen wij ervoor dat wij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht nemen door bijvoorbeeld overeenkomsten af te sluiten middels dewelke wij ons verzekeren van het feit dat de ontvangers van uw gegevens een adequaat niveau van gegevensbescherming in acht nemen.

Krachtens toepasselijke regels, beschikkingen, dagvaardingen, officiële verzoeken of gelijksoortige handelingen kunnen wij uw informatie ook aan overheidsinstellingen, reguliere autoriteiten of andere personen doorgeven indien dit wordt vereist of toegestaan door de van toepassing zijnde wet.

Welke veiligheidsmaatregelen hebben wij genomen om uw informatie te beschermen?

UBS gebruikt technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens op redelijke wijze ontoegankelijk te maken voor onbevoegden en te beschermen tegen toevallige of moedwillige manipulaties, verlies en vernietiging.

Waar moeten we aan denken bij het doorsturen van gegevens via Internet?

In het algemeen wordt het Internet niet beschouwd als een veilige omgeving; niet-bevoegde derden kunnen toegang krijgen tot de via het Internet verstuurde gegevens. Dit kan leiden tot het openbaar maken van de gegevens, het veranderen van hun inhoud of tot technische storingen. En zelfs wanneer afzender en ontvanger zich in één en hetzelfde land bevinden, kunnen via het Internet verstuurde gegevens landsgrenzen overschrijden en derhalve worden doorgestuurd naar een land waar de gegevensbescherming van een lager niveau is dan in het land waar u woont.

Wij verzoeken u er nota van te nemen dat UBS geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht via het Internet aanvaardt. Ter bescherming van uw privacy herinneren wij u eraan dat u, indien u dit wenst, ook met andere middelen dan internet kan communiceren met UBS.

Hoe verwerken we gegevens van personen jonger dan 18?

De UBS-website verzamelt geen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar. Personen jonger dan 18 moeten toestemming krijgen van een ouder of wettelijke voogd, alvorens persoonsgegevens aan UBS op de UBS-website door te sturen.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens bekijken of bijwerken?

Als u een vraag heeft met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan verzoeken wij u een brief te sturen naar het volgende adres:

Group Data Protection Officer
UBS AG
P.O. Box
8098 Zürich
Zwitserland

Laatste update in november 2009.

 
Taal keuze  
Chinese (China) Chinese (Taiwan) Chinese (Hong Kong) Korean English Deutsch Français Spanish Korean Japanese Brazil Portugies Russian Nederlands Finnish Swedish Portugies Italiano